הכנס השנתי ה - 18

,2002 יאמב 8 ,יעבר םויב םייקתי הלכלכל תילארשיה הדוגאה לש 18-ה יתנשה סנכה
.8:30 - 19:00 תועשה ןיב ,השימחה הלעמ םיסנכה זכרמב ,ב"סשת רייא ו"כ
.האילמ תובישי יתש ןכו תוליבקמ תובישי 18 הנמייקתת סנכבREGISTRATION FORM
המשרה ספוט תדרוהל וצחל

(WORD DOC)
TIME TABLE
םינמזה חול תדרוהל וצחל

(WORD DOC)
שדח ןולחב סנכה תינכת

יחכונ ןולחב סנכה תינכת