יתנשה סנכה
17 - ה

,2001 יאמב 3 ,ישימח םויב םייקתי הלכלכל תילארשיה הדוגאה לש 17-ה יתנשה סנכה
.8:30 - 18:30 תועשה ןיב ,םייפש ץוביקב םיסנכה זכרמב ,א"סשת רייא י
תובישיב חתפמה ירבוד .האילמ תובישי יתש ןכו תוליבקמ תובישי 18 הנמייקתת סנכב
ןבליס רמ רצואה רש ,הלשממה שאר ןגסו (החיתפה תבישי) ןתיול ןסינ 'פורפ םה האילמה
.(הליענה תבישי) םולש


יחכונ ןולחב סנכה תינכת REGISTRATION FORM
המשרה ספוט תדרוהל וצחל

(WORD DOC)
שדח ןולחב סנכה תינכת