The 16th yearly convention

זכרמב ,2000 ינויב 1 ,ס"שת רייאב ז"כב םייקתי הדוגאה לש 16-ה יתנשה סנכה
תובישי יתש הנמייקתת סנכב .19:00 - 08:00 תועשה ןיב ,םילשוריב םיסרגנוקה
םיאשונב רקחמ תודובע 50 - מ הלעמל וגצוי ןהב ,תוליבקמ תובישי 18 - ו האילמ
םיאשונבו תילכלכ הירואיתב ,םינושה הירזגמ לע ,לארשי תלכלכ לש םינוש
.ימלועה קשמה לש םיילכלכהמשרה ירדס      יחכונ ןולחב סנכה תינכת      שדח ןולחב סנכה תינכת